Regulamin

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Regulamin jest dokumentem określającym zasady i warunki świadczenia usług i sprzedaży produktów przy użyciu sklepu internetowego www.snapngo.eu zwanego dalej sklepem. Właścicielem sklepu i jednocześnie stroną świadczącą usługi i sprzedaż produktów jest Libra – Print Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży przy Al. Legionów 114b NIP: 7182091577 wpisaną do KRS pod numerem 0000315337, zwanym dalej Usługodawcą. Stroną, która dokonuje zakupów produktów i usług u Usługodawcy poprzez sklep nazywamy Klientem.
 2. Sprzedaż produktów i świadczenie usług dostępnych w sklepie zwanych dalej fotoproduktami polega na wykonywaniu i sprzedaży przez Usługodawcę produktów dostępnych w sklepie z użyciem grafik i tekstów przekazanych przez Klienta podczas składania zamówienia do Usługodawcy. Użycie grafik i tekstów Klienta na poszczególnych fotoproduktach jest możliwe tylko w miejscach określonych przez Usługodawcę. Sprzedaż fotoproduktów odbywa się w cechach nadanych przez Usługodawcę i dostępnych w sklepie przy poszczególnych fotoproduktach.
 3. Zlecenia na wykonanie fotoproduktów są przyjmowane i realizowane przez Usługodawcę wyłącznie na podstawie niniejszego Regulaminu, zlecenia złożonego przez Klienta za pośrednictwem sklepu i w ramach powszechnie obowiązującego prawa. Jakiekolwiek odstępstwa od Regulaminu przy wykonywaniu poszczególnych fotoproduktów, wymagają pisemnego uzgodnienia pomiędzy Usługodawcą i Klientem którego należy dokonać przed złożeniem zamówienia.
 4. Usługodawca udostępnia bezterminowo Klientowi niniejszy Regulamin, który jest dostępny w sklepie www.snapngo.eu. Klient ma możliwość nieodpłatnego zapoznania się z nim, pobrania go i przechowywania, jeszcze przed złożeniem zamówienia i podaniem jakichkolwiek danych osobowych.
 5. Złożenie przez Klienta u Usługodawcy zamówienia w sklepie jest tożsame z zawarciem pomiędzy Usługodawcą i Klientem umowy jednorazowego zlecenia (nie jest ona o charakterze ciągłym w myśl art. 384(1) kodeksu cywilnego) na wykonanie określonego fotoproduktu zgodnie z aktualną ofertą dostępną w sklepie. W zakresie realizacji umowy Klient i Usługodawca są związani Regulaminem udostępnionym Klientowi przed jej zawarciem. Każde złożenie zamówienia w sklepie, jest potwierdzane przez Usługodawcę poprzez wysłanie drogą elektroniczną listu email na adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia.
 6. Zabronione jest wykorzystywanie sklepu, kontaktów dostępnych na jego kartach a także adresów emailowych wykorzystanych przez Usługodawcę przy wysyłaniu poczty email do przesyłania niezamówionej informacji handlowej oraz treści o charakterze bezprawnym.
 7. Usługodawca zapewnia, że fotoprodukty sprzedawane w sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych a także, że zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 8. W przypadku, gdy po przyjęciu zamówienia Usługodawca będzie miał podejrzenie naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa, może poinformować o tym fakcie Klienta i odmówić przyjęcia takiego zlecenia do realizacji.

§2 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA.

 1. Klient składając zamówienie do Usługodawcy i przesyłając grafiki oraz teksty do umieszczenia ich na fotoproduktach oświadcza, że:

a) jest on twórcą tego materiału i przysługują mu majątkowe oraz osobiste prawa autorskie do materiału jako  utworu lub

b) nie jest on twórcą materiału, ale posiada licencję do materiału, jako utworu oraz zgodę twórcy materiału na jego anonimowe rozpowszechnianie oraz nie narusza on żadnych autorskich praw osobistych twórcy materiału do tego utworu

 1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, ich dóbr osobistych lub majątkowych lub osobistych praw autorskich osób trzecich materiałami graficznymi i tekstami przekazanymi w celu realizacji zlecenia. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią przeciwko Usługodawcy z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia jej praw materiałami przekazanymi przez Klienta w celu realizacji zlecenia, Klient zwalnia Usługodawcę z wszelkich zobowiązań wynikających z tego tytułu. Klient zobowiązuje się jednocześnie pokryć wszelkie ewentualne koszty, jakimi zostanie w wyniku tego naruszenia obciążony Usługodawca. Odpowiedzialność za weryfikowanie informacji źródłowych pliku oraz identyfikowanie osób, których dane są umieszczone w informacjach źródłowych pliku (w celu badania autorstwa pliku) spoczywa na Kliencie.
 2. Do Usługodawcy należą wszelkie prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazwy snapngo oraz domeny internetowej, prawa do wzorców, szablonów, formularzy oraz logotypów, dotyczących i zawartych  na stronie internetowej www.snapngo.eu. Wykorzystanie jakichkolwiek zasobów, do których prawo posiada Usługodawca, w tym zasobów sklepu, treści oraz szablonów i zdjęć Usługodawcy w celach niezwiązanych wprost z zamawianiem fotoproduktów wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Usługodawcy. Korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z prawem i określony przez Usługodawcę.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania w sklepie treści reklamowych dotyczących oferowanych fotoproduktów oraz usług i produktów osób trzecich, w formach i sposobach stosowanych w sieci internet.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na fotoproduktach własnego logotypu oraz innych informacji identyfikujących Usługodawcę lub jego fotoprodukty. W wyjątkowych sytuacjach Usługodawca udostępni Klientowi możliwość zamówienia fotoproduktu „white label” czyli bez w/w oznaczeń. Usługodawca może żądać za tą usługę dodatkowego wynagrodzenia, o którym Klient zostanie poinformowany podczas procesu konfiguracji produktu i składania zamówienia

§3 DANE OSOBOWE.

 1. Sposób wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych Klienta oraz wszelkie prawa i obowiązki ciążące na Usługodawcy i Kliencie opisane są w polityce prywatności dostępnej w sklepie.
 2. Klient akceptując niniejszy Regulamin, oświadcza, że zapoznał się z polityką prywatności i w pełni akceptuje jej treść.

§4 WARUNKI REALIZACJI ZLECEŃ ZŁOŻONYCH W SKLEPIE.

 1. Usługodawca udostępnia bezterminowo Klientowi niniejszy Regulamin, który jest dostępny w sklepie www.snapngo.eu. Klient ma możliwość nieodpłatnego zapoznania się z nim, pobrania go i przechowywania, jeszcze przed złożeniem zamówienia i podaniem jakichkolwiek danych osobowych. Dla klienta, który dokonuje zakupu bez rejestracji, przy każdorazowym złożeniu zamówienia wymagane jest złożenie oświadczenia, że zapoznał się z regulaminem i wyraża zgodę na postanowienia w nim zawarte. Klient, który dokonuje zakupów po uprzednim zarejestrowaniu konta i zalogowaniu w sklepie, składa oświadczenie, że zapoznał się z regulaminem i wyraża zgodę na postanowienia w nim zawarte w chwili zakładania konta w sklepie. Złożenie oświadczenia dokonuje się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu składania zamówienia i/lub rejestracji konta.
 2. Składanie zamówień w sklepie wymusza na Kliencie wypełnienie danych teleadresowych, na które Usługodawca wyśle zamówione fotoprodukty. Klient podając swoje dane ma możliwość podjęcia decyzji o tym, czy będą one zapisane w bazie danych Usługodawcy i tym samym Klient stanie się zarejestrowanym użytkownikiem sklepu, czy nie. W celu zapisania danych i założenia konta w sklepie, Klient dodatkowo zostanie poproszony o wpisanie własnego hasła dostępowego, za pomocą którego będzie mógł w późniejszym terminie logować się w sklepie. Zarejestrowani użytkownicy sklepu, po zalogowaniu w nim, mogą sprawdzać historię swoich zamówień, statusy wysyłki i płatności za zamówienia oraz ponawiać zamówienia do realizacji. Niezarejestrowani Klienci podają swoje dane jednorazowo do celów realizacji konkretnego zamówienia, bez możliwości sprawdzania historii, statusów i ponawiania zamówień w przyszłości. Brak podania danych teleadresowych przez Klienta uniemożliwi Usługodawcy realizację zamówień.
 3. Klient powinien podać w formularzu danych teleadresowych dane prawdziwe. Usługodawca zastrzega, że w przypadku podania przez Klienta danych fałszywych, realizacja zamówienia przez Usługodawcę może być niemożliwa.
 4. Złożenie przez Klienta u Usługodawcy zamówienia w sklepie jest tożsame z zawarciem pomiędzy Usługodawcą i Klientem umowy jednorazowego zlecenia na wykonanie określonego fotoproduktu zgodnie z aktualną ofertą dostępną w sklepie. Każde złożenie zamówienia w sklepie, jest potwierdzane przez Usługodawcę poprzez wysłanie w ciągu 60 minut drogą elektroniczną listu email na adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia. W przypadku braku otrzymania przez Klienta potwierdzenia zamówienia na wskazany przez niego adres email w podanym wyżej czasie, Klient powinien upewnić się czy list nie znajduje się w jakimkolwiek folderze odbiorczym, oraz w folderze spam. Po zweryfikowaniu dostarczenia listu i upewnieniu się, że list nie dotarł, Klient powinien zgłosić do Usługodawcy ten fakt na adres email dostępny w zakładce kontakt, podając adres mailowy oraz inne pozostałe dane, wraz z datą i godziną, które zostały użyte do złożenia zamówienia. Usługodawca po otrzymaniu zgłoszenia, zweryfikuje poprawność złożenia zamówienia i skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia sprawy.
 5. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zlecenia Klienta, w tym wątpliwości natury prawnej wynikających z praw intelektualnych, Usługodawca zastrzega sobie prawo do nawiązania kontaktu z Klientem w celu weryfikacji zlecenia, ewentualnie jego anulowania.
 6. Każde zlecenie, które zostanie złożone przez Klienta u Usługodawcy w sklepie wymaga dokonania płatności przed rozpoczęciem jego realizacji. Tym samym Usługodawca oświadcza, że rozpoczęcie realizacji zostanie podjęte dopiero po uregulowaniu płatności przez Klienta wobec Usługodawcy.
 7. Wszystkie pliki Klientów zarejestrowanych w sklepie są przechowywane w historii zamówień oraz bazie danych Usługodawcy do czasu ich usunięcia na wyraźne życzenie Klienta, nie dłużej jednak niż 1 rok od złożenia zamówienia. Pliki Klienta wykorzystane do produkcji fotoproduktów Klientów niezarejestrowanych są usuwane niezwłocznie po zakończeniu realizacji zamówienia.
 8. Ceny fotoproduktów i usług udostępnianych przez Usługodawcę są umieszczone w sklepie www.snapngo.eu przy konkretnych produktach. Ponadto, Klient jest informowany o cenie zamawianej usługi lub fotoproduktu w trakcie procesu składania zamówienia.
 9. Ceny podane przez Usługodawcę są cenami brutto w polskich złotych, uwzględniającymi podatek od towarów i usług.
 10. Każdorazowo przed złożeniem zamówienia w sklepie, klient zobowiązany jest dokonać aktualizacji produktów oraz cen w sklepie poprzez odświeżenie karty sklepu (nie wystarczy minimalizacja strony w urządzeniu). W przypadku nie wykonania tej operacji przez Klienta, może wystąpić różnica w cenie pomiędzy ceną prezentowaną w sklepie, a ceną rzeczywiście i aktualnie obowiązującą w momencie składania przez Klienta zamówienia na dany fotoprodukt. Usługodawca zaznacza, że cenami wiążącymi Usługodawcę i Klienta są ceny podane w sklepie www.snapngo.eu
 11. Obowiązującą formą płatności za zamówienie jest płatność przez operatora płatności internetowych. Usługodawca udostępnia Klientowi możliwość dokonania szybkich płatności za pomocą zewnętrznych operatorów płatności, z którymi ma podpisane stosowne umowy. Bezpośrednio po złożeniu zamówienia Klient w sklepie zostaje przeniesiony na stronę operatora płatności, gdzie powinien wybrać bank, za pomocą którego dokona płatności ze swojego konta lub ewentualnie powinien wybrać inną formę szybkiej płatności (np. BLIK). Dokonanie płatności w ten sposób jest rekomendowane przez Usługodawcę gdyż znacząco skraca czas rozpoczęcia realizacji zamówienia i eliminuje ryzyko pomyłek w przepisywaniu danych. Nie dokonanie płatności bezpośrednio po złożeniu zamówienia będzie skutkować wydłużeniem czasu realizacji i generować problemy w powiązaniu płatności z zamówieniem. Po poprawnym wykonaniu płatności, operator płatności oraz Usługodawca przesyła na adres mailowy Klienta potwierdzenie wykonania operacji, które jest jednoznaczne z opłaceniem zamówienia Usługodawcy. Ponadto zarejestrowani Klienci mogą sprawdzić status płatności za zamówienie w jego szczegółach dostępnych z historii zamówień po zalogowaniu się w sklepie. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek technicznych błędów podczas dokonywania płatności skutkującym brakiem jej wykonania, operator płatności wysyła na adres mailowy Klienta list z linkiem umożliwiającym ponowne dokonanie płatności za zamówienie.
 12. Usługodawca wystawia faktury imienne jedynie na dane zawarte w formularzu zlecenia. W przypadku chęci zmiany danych do faktury po złożeniu zamówienia, Klient jest zobowiązany do wystawienia noty korygującej i odesłanie jej na Usługodawcy dostępny w zakładce kontakt.
 13. Wszystkie fotoprodukty są dostarczane na adres, wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia za pomocą przewoźników świadczących usługi dla Usługodawcy.
 14. Koszty przesyłki na adres wskazany przez Klienta są ponoszone przez Klienta.
 15. Szczegółowe informacje o kosztach przesyłki znajdują się w cenniku dostępnym w sklepie www.snapngo.eu oraz każdorazowo Klient jest informowany o dokładnej wysokości kosztu przesyłki podczas procesu składania zamówienia.
 16. W trakcie składania zamówienia Klient dokonuje wyboru pomiędzy proponowanymi przez Usługodawcę przewoźnikami dostępnymi dla danej przesyłki w chwili składania zamówienia
 17. W jednym procesie składania zamówienia Klient może składać zamówienie na różne fotoprodukty. Koszt wysyłki podawany jest dla całego zamówienia, dlatego też celem zminimalizowania kosztów wysyłki, Usługodawca informuje, że w przypadku różnych terminów dostaw dla różnych produktów, przesyłka ze wszystkimi produktami złożonymi w ramach jednego zamówienia zostanie wysłana w chwili wykonania produktu z najdłuższym terminem realizacji.
 18. Klient powinien sprawdzić przesyłkę i jej zawartość w obecności osoby doręczającej przesyłkę. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń należy sporządzić protokół szkody, który będzie podstawą do rozpatrzenia reklamacji z tytułu uszkodzeń mechanicznych. Protokół taki należy wysłać na adres Usługodawcy. W przypadku Klientów będących konsumentami, spisanie protokołu szkody nie jest warunkiem koniecznym skorzystania z uprawnień, jakie mogą przysługiwać Klientowi w związku z uszkodzeniem Usługi.
 19. Każdorazowo do przesyłki będącej przedmiotem dostawy, Usługodawca dołącza dowód zakupu Usługi.
 20. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres dostawy, osoba doręczająca przesyłkę pozostawi awizo. W przypadku nieodebrania przesyłki przez Klienta i jej zwrotnego odesłania do Usługodawcy, Usługodawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając z Klientem ponowny termin i koszt dostawy.
 21. Wszystkie fotoprodukty wykonywane i wysyłane są przez Usługodawcę z należytą starannością w odpowiednim, możliwie najkrótszym terminie określonym dla danego produktu.
 22. Czas realizacji zlecenia i wydania fotoproduktów jest zależny od wybranego przez Klienta przedmiotu oraz sposobu wykonania zlecenia i wyrażany jest w dniach roboczych licząc od dnia zawarcia umowy (rozumianych jako dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) do dnia wydania fotoproduktu dla przewoźnika.
 23. Klient jest informowany o czasie realizacji dla każdego z fotoproduktów osobno.
 24. W jednym procesie składania zamówienia Klient może składać zamówienie na różne fotoprodukty. W przypadku różnych terminów dostaw dla różnych fotoproduktów, przesyłka ze wszystkimi produktami złożonymi w ramach jednego zamówienia zostanie wysłana w chwili wykonania produktu z najdłuższym terminem realizacji.

§5 RĘKOJMIA ZA WADY ORAZ PROCEDURA REKLAMACYJNA.

(Klient będący osobą fizyczną)

 1. Usługodawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi fotoprodukty wolne od wad. Odpowiedzialność Usługodawcy względem klienta określa jest w kodeksie cywilnym.
 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby odwzorowanie barw na na fotoproduktach z grafik przekazanych przez Klienta było jak najbliższe naturalnemu. Z niezależnych od Usługodawcy względów natury technicznej i technologicznej, w szczególności z uwagi na różnorodność monitorów, z jakich mogą korzystać Klienci oraz związane z tym różnice w wyświetlaniu kolorów a także różnice występujące pomiędzy paletami barw używanych w technologii druku (CMYK) i w wyświetlaniu na ekranie (zwykle RGB), Usługodawca nie gwarantuje, że odwzorowanie barw będzie zgodne z barwami wyświetlanymi na monitorze, Klienta.
 3. Wyprodukowanie i wysłanie fotoproduktu o odpowiedniej jakości jest uzależnione od tego czy Klient prześle pliki graficzne odpowiednio wysokiej rozdzielczości, jasności a także jakości dla danego typu produktu.
 4. Koszt zwrotu reklamowanego towaru do Usługodawcy ponosi Usługodawca.

PROCEDURA REKLAMACYJNA.

 1. W celu zgłoszenia reklamacji związanej z realizowaniem przez Klienta uprawnień z tytułu rękojmi z wady towaru, należy reklamowany fotoprodukt dostarczyć na adres Usługodawcy tj. Libra – Print Sp. z o.o. 18-400 Łomża Al. Legionów 114b. Reklamacje można składać również na adres email snapngo@snapngo.eu
 2. Do reklamowanego fotoproduktu należy dołączyć poprawnie wypełniony formularz reklamacyjny dostępny tutaj lub pisemną informację zawierającą:

a) datę i miejsce jej sporządzenia;

b) imię i nazwisko,

c) adres oraz (opcjonalnie) numer telefonu i adres e-mail Klienta;

d) rodzaj reklamowanego fotoproduktu, datę jej nabycia,

e) datę stwierdzenia wady fotoproduktu,

f) opis rodzaju i charakteru stwierdzonej wady,

g) żądanie, jakie Klient zgłasza w związku z reklamacją.

 1. Pozostałe reklamacje, niezwiązane z realizowaniem przez Klienta uprawnień z tytułu rękojmi, mogą być zgłaszane pisemnie na Usługodawcy na adres dostępny w zakładce kontakt lub w formie wiadomości elektronicznej na adres mailowy dostępny w zakładce kontakt, do której Usługodawca ustosunkuje się bez zbędnej zwłoki.
 2. Na złożoną przez Klienta reklamację, Usługodawca odpowie w ciągu 14 dni wskazując jednoznacznie swoje stanowisko wobec żądań Klienta.

§6. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU I PRAWA

 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • Klient posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń od Usługodawcy, w szczególności poprzez zwrócenie się z wnioskiem:

a) do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów

b) do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej

 • Sądem właściwym dla sporów pomiędzy Klientem będącym konsumentem a Usługodawcą jest sąd powszechny wynikający z przepisów kodeksu postępowania cywilnego z siedzibą wskazaną przez osobę wszczynającą postępowanie sądowe.
 • W odniesieniu do Klientów niebędących konsumentami w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, z wyłączeniem przepisów kodeksu cywilnego o rękojmi ustawowej. W stosunku do Klientów niebędących konsumentami wyłącza się odpowiedzialność Usługodawcy za wady fizyczne i prawne fotoproduktów.
 • Sądem właściwym dla sporów pomiędzy Klientem niebędącym konsumentem a Usługodawcą jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy, a prawem właściwym dla Umowy i związanych z nią sporów jest prawo polskie.

§7 POSTANOWIENIA DODATKOWE.

 • Fotoprodukt dostarczany przez Usługodawcę, jest rzeczą nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji Klienta lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Z tego względu i na podstawie art. 38 pkt 3) ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Usługodawcą bez podawania przyczyn tego odstąpienia. Nie wyłącza to możliwości odstąpienia od umowy przez Klienta będącego konsumentem w innych, prawem dozwolonych przypadkach (np. w ramach rękojmi za wady).
 • Jeżeli Usługodawca nie wykona fotoproduktu w przewidzianym terminie realizacji, Klient może odstąpić od umowy. Usługodawca zastrzega, że w przypadku gdy Klient zamówi więcej niż jeden fotoprodukt z różnymi terminami realizacji, właściwym terminem dla wszystkich fotoproduktów jest produkt z najdłuższym terminem realizacji.
 • W przypadku gdy Usługodawca odmówi Klientowi wykonania fotoproduktu, Klient może odstąpić od umowy jeszcze przed nadejściem oznaczonego terminu wykonania Usługi.
 • W przypadku odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą. Klient w takim wypadku jest uprawniony do żądania od Usługodawcy ewentualnej opłaty, którą dokonał klient przed wykonaniem fotoproduktu.
Koszyk

Brak produktów w koszyku.